Course

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร

People Development and Team Work

People Development and Team Work

การทำงานให้เกิดผลสำเร็จไปพร้อมกับเพิ่มความสุขในเวลาทำงานได้นั้น

ย่อมเป็นเรื่องที่หลายคนต้องการ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เพิ่มทักษะและความชำนาญในงานนั้น ๆ สร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีความสอดคล้องกับตนเองและทีมได้อย่างเหมาะสม

เหมาะกับ: พนักงานทั่วไป และพนักงานใหม่

1.

Roadmap to Happiness and Success

หลักสูตรนี้เน้นในเรื่องของ Team Building จึงมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาองค์กรหรือ Organization Development

อย่างการละลายพฤติกรรม กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน มีสาระ มีข้อคิด สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และที่สำคัญคือสร้างความสามัคคีและเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง   รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

เหมาะกับ: พนักงาน และผู้บริหารทุกระดับ

2.

Energize Your Power

ภาวะหมดไฟ (Burn out Syndrome) หนึ่งในสัญญาณอันตรายที่ไม่ว่าใครก็เป็นได้  ภาวะที่คนเราสะสมความเครียดในเรื่องต่าง ๆ เอาไว้มากเกินไป และไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งภาวะนี้นำไปสู่อาการต่าง ๆ เช่น โรคซึมเศร้า และการเจ็บป่วยทางกายภาพ หลักสูตรนี้จะมาเผยเคล็ดลับการวางแผน และ สร้างสมดุลชีวิตที่ยอดเยี่ยมด้วยการรู้และเข้าใจปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ โดยถ้าหากลองทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านั้นตั้งแต่ต้น ความสมดุลที่เราต้องการย่อมตาม

มาได้ไม่ยาก

เหมาะกับ: พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับสูง

3.

Accelerating Willpower

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลและผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยส่วนรวม ในแง่ของการทำงานร่วมกัน การสร้างความสามัคคีในที่ทำงาน โดยใช้แนวคิดเชิงจิตวิทยาปรับทัศนคติความเข้าใจ สร้างแนวคิดและข้อคิดเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

เหมาะกับ: พนักงาน และหัวหน้างานทุกระดับ

4.

Spirit and Creative Team Building Activities

หลักสูตร Team Building เพื่อสร้างความรักและความเข้าใจในทีมงานและองค์กร ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมดังนี้

1. Walk Rally องค์กรต้องการสร้างความรักสามัคคีผ่านการทำกิจกรรมด่านต่างๆที่สร้างสรรค์มาเพื่อทดสอบและกระชับความสัมพันธ์

2. Corporate Social Responsibility (CSR) องค์กรต้องการสร้างความรู้ผ่านกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสัตว์ป่า เป็นต้น

3. Outing องค์กรที่ต้องการเพิ่มกิจกรรมความสนุกและการท่องเที่ยวนอกสถานที่

เหมาะกับ: พนักงาน และหัวหน้าทุกระดับ

5.

Our Course

People Development

and Team Work

Soft Side

development

Competency Development

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 092-223-4626 02-662-3000 ต่อ 4313

Line : nmblay E-Mail: sales@nanmeebooks.com

เวลาทำการ 08.30-17.30 น.