top of page
Search
  • Writer's picturenanmeebookslearningagency

จัดสัมมนา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (6-7 มกราคม 2563)


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เข้าใช้สถานที่เพื่อประชุมกันภายในองค์กรบรรยากาศภายในวันงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้ระดมสมองกันอย่างเต็มที่ ภายในห้องประชุม Kiddy ณ โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่ วันที่ 6-7 มกราคม 2563

3 views0 comments
bottom of page